Iisus din Nazaret, numit şi Hristos, Iisus Hristos sau pur şi simplu Iisus, (provincia Iudeea, Imperiul Roman, circa 4 î.Hr. – Ierusalim, Imperiul Roman, 30-33 d.Hr.) a fost un Predicator religios evreu şi conducător al secolului I. El este figura centrală în creştinism şi unul dintre cei mai influenţi oameni din istorie.

Practic toţi istoricii din Vechimea afirmă existenţa istorică a lui Iisus. În opinia copleşitor acceptată în cercurile academice, bazată pe o lectură critică a textelor cu privire la persoana sa, Iisus din Nazaret a fost un predicator evreu care a trăit la începutul secolului I în regiunile Galileea şi Iudeea, şi a fost răstignit în Ierusalim în jurul anului 30, în timpul lui Pilat din Pont.

Figura lui Iisus este prezentă în diferite religii. Pentru cele mai multe ramuri ale creştinismului, el este Fiul lui Dumnezeu şi, prin extensie, întruparea lui Dumnezeu însuşi. Importanţa sa constă şi în credinţa că, odată cu moartea şi învierea sa ulterioară, el a răscumpărat omenirea. Iudaismul neagă divinitatea sa, din moment ce este incompatibil cu concepţia sa despre Dumnezeu.

În Islam, unde este cunoscut ca Isa, este considerat unul dintre cei mai importanţi profeţi, respingând în acelaşi timp divinitatea sa. Învăţăturile Bahai îl privesc pe Iisus ca fiind o „manifestare a lui Dumnezeu”, un concept baha’i pentru profeţi. Unii hinduşi consideră că Iisus este un avatar sau un sadhu. Unii budişti, inclusiv Tenzin Gyatso, al paisprezecelea Dalai Lama, îl consideră pe Iisus ca un bodhisattva şi dedicat viaţa pentru bunăstarea oamenilor.

Ceea ce se cunoaşte despre Iisus provine aproape exclusiv din tradiţia creştină – deşi este menţionat în surse necreştine – mai ales din cea folosită pentru alcătuirea evangheliilor sinoptice, scrise, după opinia majorităţii, vreo 34 de ani, cel puţin după moartea sa. Majoritatea istoricilor consideră că studiind Evangheliile este posibil să reconstruiască tradiţiile care datează de contemporanii lui Iisus, deşi există discrepanţe mari între cercetători în ceea ce priveşte metodele de analiză a textelor şi concluziile care pot fi trase din ele.

Povestea Evangheliei este sursa principală pentru cunoaşterea lui Iisus şi constituie baza interpretărilor pe care diferite ramuri ale creştinismului le fac despre acesta. Deşi poate conţine elemente istorice, aceasta exprimă în mod fundamental credinţa comunităţilor creştine la momentul în care au fost scrise aceste texte şi viziunea pe care o aveau despre Iisus la acea vreme. Poveştile referitoare la naşterea şi copilăria lui Iisus provin exclusiv din Evanghelia după Matei (1, 18-2, 23) şi Luca (1, 5-2, 52). În Evangheliile lui Marcu şi Ioan nu există asemenea relatări. Naraţiunile lui Matei şi Luca diferă între ele:

Evanghelia după Matei nu are legătură cu nici o călătorie înainte de naşterea lui Iisus, astfel încât se poate presupune că Maria şi soţul ei Iosif au trăit în Betleem. Maria a rămas însărcinată pe neaşteptate şi Iosif a decis să renunţe la sarcină, dar un înger i s-a arătat într-un vis şi i-a spus că sarcina Mariei este lucrarea Duhului Sfânt şi a profeţit, în cuvintele profetului Isaia, că acest copil va fi Mesia aşteptat de evrei.

Unii magi din est, au ajuns în acea perioadă la Ierusalim cerându-l pe „regele evreilor care tocmai s-au născut” cu intenţia de a-l venera, ceea ce îl avertizează de pericol pe regele Iudeii, Irod cel Mare, care decide să-şi omoare posibilul rival. Magii, ghidaţi de o stea, ajung în Betleem şi se închină copilului. Din nou, îngerul i s-a arătat în vis lui Iosif (Matei 2, 13) şi l-a avertizat de persecuţia iminentă a lui Irod, astfel că familia a fugit în Egipt, rămânând acolo până la moartea monarhului (din nou anunţată lui Iosif de către înger, care i s-a arătat astfel pentru a treia oară: Matei 2, 19-29). Iosif s-a întors şi s-a aşezat cu familia sa în Nazaret din Galileea.

În Evanghelia după Luca, Maria şi Iosif au trăit în oraşul galilean Nazaret. Povestea concepţiei despre Iisus este împletită aici cu cea a lui Ioan Botezătorul, iar naşterea lui Iisus este înştiinţată Mariei de către îngerul Gabriel (care este cunoscută sub numele de Buna Vestire: Luca 1, 26-38). Împăratul Augustus ordonă un recensământ în care fiecare trebuie să se înregistreze fiecare copil. Iisus este născut în Betleem în timpul călătoriei şi este închinat de păstori. Luca adaugă, de asemenea, povestiri despre circuMarcuizia lui Iisus şi despre prezenţa sa în Templul Ierusalimului, într-o călătorie făcută cu ocazia Paştelui, când avea 12 ani.

În Evangheliile lui Matei şi Luca există genealogii individuale ale lui Iisus (Matei 1, 2-16; Luca 3, 23-38). Cea a lui Matei se întoarce la patriarhul Avraam, iar cea a lui Luca la Adam, primul om potrivit Genezei. Aceste două genealogii sunt identice între Avraam şi David, dar diferă acesta din urmă, întrucât cea a lui Matei îl face pe Iisus descendent al lui Solomon, în timp ce, după Luca, descendenţa lui ar proveni de la Natam, unul dintre fiii lui David. În ambele cazuri, ceea ce se arată este strămoşul lui Iosif, în ciuda faptului că, potrivit relatărilor din copilărie, acesta ar fi fost doar tatăl adoptiv al lui Iisus.

Sosirea lui Iisus a fost proorocită de Ioan Botezătorul (vărul său, conform Evangheliei după Luca), de care Iisus a fost botezat în râul Iordan. În timpul botezului, Duhul lui Dumnezeu, sub forma unui porumbel, a coborât asupra lui Iisus şi s-a auzit glasul lui Dumnezeu.

Potrivit evangheliilor sinoptice, Duhul l-a dus pe Iisus în deşert, unde a postit 40 de zile şi a biruit ispitele la care a fost supus de către Diavol. Acest episod nu este menţionat în Evanghelia după Ioan. Apoi, Iisus a plecat în Galileea, s-a stabilit la Capernaum, şi a început să predice venirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Însoţit de adepţii săi, Iisus a vizitat regiunile Galileea şi Iudeea predicând Evanghelia şi făcând numeroase minuni. Ordinea faptelor şi a spuselor lui Iisus variază în funcţie de diferitele relatări ale Evangheliei. Nu este menţionat cât a durat această călătorie a lui Iisus, deşi Evanghelia după Ioan menţionează că acesta a sărbătorit Paştele (Pesach) în Ierusalim de trei ori. În schimb, evangheliile sinoptice menţionează doar sărbătoarea Paştilor în care Iisus a fost răstignit.

O mare parte din evenimentele din viaţa lui Iisus povestite în Evanghelii sunt situate în zona de nord a Galileii, în apropierea Mării Tiberiasului sau a Lacului Gennesaret, în special a oraşului Capernaum, dar şi a altora, precum Corozain sau Betsaida. El a vizitat, de asemenea, sudul regiunii, oraşe precum Cana sau Nain şi satul în care crescuse, Nazaret, unde a fost primit cu ostilitate de foştii săi vecini. Predicarea Sa s-a extins şi în Iudeea (după Evanghelia după Ioan, el a vizitat Ierusalimul de trei ori de), precum şi la Ierihon şi Betania (unde a înviat Lazăr).

El şi-a ales principalii săi adepţi (numiţi în Evanghelii „apostoli”; în greacă, „trimişi”), doisprezece la număr, dintre oamenii din Galileea. Evanghelia după Ioan menţionează doar numele a nouă dintre apostoli, deşi în mai multe pasaje se referă la faptul că există doisprezece.

El a predicat atât în sinagogi cât şi în aer liber, iar mulţimile s-au aglomerat pentru a-i auzi cuvintele. Dintre discursurile sale, se numără aşa-numita Predică de pe Muntele Măslinilor din Evanghelia după Matei (Matei 5-7). Adesea a folosit pilde pentru a explica Împărăţia lui Dumnezeu urmaşilor săi. În parabolele lui Iisus sunt povestiri scurte al căror conţinut este enigmatic (de multe ori ele trebuiau să fie explicate mai târziu de Iisus). În general, au un conţinut eshatologic şi apar exclusiv în Evangheliile sinoptice.

Printre cele mai cunoscute sunt pilda semănătorului (Matei 13, 3-9; Marcu 4, 3-9; Luca 8, 5-8), a cărui semnificaţie le explică Iisus mai târziu; cea a seminţei în creştere (Marcu 4, 26-29) din boabe de muştar (Matei 13, 31-32; Marcu 4, 30-32), din grâu şi neghină (Matei 13, 24-30), cea a oii pierdute (Matei 18, 12-14; Luca 15, 3-7), cea a monedei pierdute (Luca 15, 8-10), cea a slujitorului nemilos (Matei 18, 23-35), cea a lucrătorilor trimişi la vie (Matei 20, 1-16), cea a celor doi fii (Matei. 21, 28-32), cea a invitaţilor la nuntă (Matei 22, 1-14), cea a celor zece fecioare (Matei 25, 1-13), cea a hotărârii definitive (Matei 25, 31-46) etc. Două dintre cele mai cunoscute apar doar în Evanghelia după Luca: este pilda bunului samaritean (Luca 10, 30-37) şi a fiului risipitor (Luca 15,11-32). În pilde, Iisus foloseşte frecvent imagini legate de viaţa de ţăran.

El a avut controverse cu membrii unora dintre cele mai importante secte religioase ale iudaismului, în special cu fariseii, pe care i-a acuzat de ipocrizie. Originalitatea mesajului său constă în insistenţa asupra dragostei pentru duşmani (Matei 5, 38-48; Luca 6: 27-36), precum şi în relaţia sa foarte strânsă cu Dumnezeu, pe care l-a chemat în aramaică cu expresia familiară Abba (Tată). El este un zeu apropiat care caută pe cei marginalizaţi, oprimaţi (Luca 4:18) şi păcătoşii (Luca 15) pentru a le oferi mila lui. Rugăciunea Tatăl nostru (Matei 6, 9-13: Luca 11, 1-4), pe care a recomandat-o adepţilor săi să o folosească, este o expresie clară a acestei relaţii strânse cu Dumnezeu.

Potrivit Evangheliilor, în timpul slujirii sale, Iisus a făcut diverse minuni. În total, în cele patru Evanghelii canonice sunt povestite 27 de minuni, dintre care 14 sunt leacuri pentru diferite boli, cinci exorcizări, trei învieri, două minuni naturale şi trei semne extraordinare.

Evangheliile povestesc următoarele cure miraculoase realizate de Iisus:

• a vindecat febra soacrei lui Petru, în casa ei din Capernaum, luând-o de mână (Marcu 1, 29-31; Matei 5, 14-15; Luca 4, 38-39)

• a vindecat un lepros galilean prin cuvântul şi atingerea mâinii sale (Marcu 1, 40-45; Matei 8, 1-4; Luca 5, 12-16)

• a vindecat un paralizat din Capernaum care se afla pe o targă şi căruia i-a iertat păcatele, poruncindu-i să se ridice şi să meargă acasă (Marcu 2, 1-12; Matei 9, 1-8; Luca 5, 17-26)

• a vindecat un bărbat cu mâna ruptă (Marcu 3, 1-6; Matei 12, 9-14; Luca 6, 6-11)

• a vindecat o femeie care suferea de o boală de sânge, prin atingerea hainelor lui Iisus (Marcu 5, 25-34; Matei 9, 18-26; Luca 8, 40-56)

• a vindecat de un surdo-mut în Decapolis, punându-şi degetele în urechi, scuipând, atingându-şi limba şi spunând „deschide-te” (Marcu 7, 31-37)

• a vindecat un orb din Betsaida, punându-i salivă în ochi şi punându-şi mâinile pe el (Marcu 8, 22-26)

• l-a vindecat pe Bartimaeus, orbul din Ierihon (Matei. 20, 29-34; Marcu 10, 46-52; Luca 18, 35-45)

• l-a vindecat pe slujitorul centurionului din Capernaum de la distanţă (Matei 8, 5-13; Luca 7, 1-10; Ioan 4, 43-54)

• a vindecat o femeie care nu se putea îndrepta de spate, prin cuvânt şi prin punerea mâinilor (Luca 13: 10-17); această vindecare a avut loc şi în Sabat şi într-o sinagogă

• a vindecat un om în Sabat, la casa unuia dintre fariseii de frunte (Luca 14: 1-6)

• a vindecat zece leproşi, pe care i-a cunoscut în drum spre Ierusalim, prin cuvânt (Luca 17: 11-19)

• a vindecat un om care era bolnav de 38 de ani în Ierusalim în Sabat (Ioan 5: 1-9)

• a vindecat un om născut orb cu noroi şi salivă, după care i-a poruncit să se spele în bazinul lui Siloam (Ioan 9: 1-12)

• a vindecat urechea unui slujitor al marelui preot (Luca 22, 51)

În evangheliile canonice există cinci relatări despre expulzările spiritelor impure (exorcizări) efectuate de Iisus:

• a alungat un demon din sinagoga din Capernaum (Marcu 1, 21-28; Luca 4, 31-37)

• a expulzat un altul din regiunea Gerasa (Matei 8, 28-34; Marcu 5, 1-21; Luca 8, 26-39)

• a alungat un altul care o stăpânea pe fiica unei femei (Matei 15, 21-28; Marcu 7, 24-30)

• a alungat pe altul care chinuia un epileptic (Matei 17, 20-24; Marcu 9, 14-27; Luca 9, 37-43)

• a alungat un „demon mut” (Luca 11, 14; Matei 12, 22)

În plus, există mai multe pasaje care se referă generic la exorcizările lui Iisus (Marcu 1, 32-34; Marcu 3, 10-12).

Conform evangheliilor, Iisus a făcut trei învieri:

• a înviat o fată de 12 ani, fiica lui Jairus (Marcu 5, 21-24, Matei 9, 18-26, Luca 8, 40-56); Iisus a afirmat că fata nu era moartă, ci doar adormită (Matei 9, 24; Marcu 5, 39; Luca 8, 52)

• el a crescut fiul văduvei lui Nain (Luca 7, 11-17)

• l-a înviat pe Lazăr din Betania (Ioan 11, 1-44)

Iisus a făcut, de asemenea, potrivit Evangheliilor, două minuni naturale, în care se manifestă ascultarea forţelor naturale (marea şi vântul) faţă de autoritatea sa.

• a poruncit ca furtuna să se calmeze şi să se supună (Matei 8, 23-27; Marcu 4, 35-41; Luca 8, 22-25)

• a mers pe apă (Matei 14, 22-33; Marcu 6, 45-52; Ioan 6, 16-21)

Trei semne extraordinare, care au un sens semnificativ simbolic:

• înmulţirea pâinilor şi a peştilor. Este singura dintre toate minunile lui Iisus care este consemnată de toate Evangheliile (Marcu 6, 32-44; Matei 14, 13-21; Luca 9, 10-17); se întâmplă de două ori în conformitate cu Evanghelia după Marcu (8,b1-10) şi Evanghelia după Matei (15,b32-39);

• pescuitul miraculos (Luca 5, 1-11; Ioan 21, 1-19);

• convertirea apei în vin la nunta din Cana (Ioan 2, 1-11).

Conform relatărilor Evangheliei, Iisus nu numai că a avut puterea de a alunga demoni, dar a transmis acea putere şi adepţilor săi. Se menţionează chiar un om care, fără a fi adeptul lui Iisus, a alungat cu succes demoni în numele său.

Evangheliile sinoptice relatează că Iisus a urcat cu unii dintre apostoli pe un munte ca să se roage, iar în timp ce se ruga înfăţişarea feţei lui se transforma, iar hainele acestuia au devenit albe şi strălucitoare. Moise şi Ilie au apărut lângă el. Apostolii dormeau între timp, dar când s-au trezit, l-au văzut pe Iisus împreună cu Moise şi Ilie. Petru a sugerat să facă trei corturi: pentru Iisus, Moise şi Ilie. Atunci a apărut un nor şi s-a auzit o voce cerească, spunând: „Acesta este Fiul meu ales, ascultaţi-l”. Ucenicii nu au spus ce au văzut.

Conform celor patru evanghelii, Iisus a mers împreună cu adepţii săi la Ierusalim pentru a sărbători Paştele. El a intrat în Ierusalim pe un măgar, pentru a se împlini cuvintele profetului Zaharia . A fost primit de o mulţime, care l-a aclamat ca „fiul lui David” (în schimb, potrivit Evangheliei din Luca, a fost aclamat doar de ucenicii săi).  În Evanghelia după Luca şi în cea a lui Ioan, Iisus este privit ca rege. Conform Evangheliilor sinoptice, Iisus a mers la Templul din Ierusalim şi i-a alungat pe schimbătorii de bani şi pe vânzătorii de animale pentru sacrificii rituale.

În Betania, lângă Ierusalim, a fost unsă cu parfumuri de o femeie. Conform Sinopticelor, în noaptea de Paşte a luat masa la Ierusalim cu Apostolii, în ceea ce tradiţia creştină desemnează Cina cea de Taină. În cursul acestei mese pascale, Iisus a prezis că va fi trădat de unul dintre apostoli, Iuda Iscariotul. El şi-a luat pâinea în mâini, spunând „Ia şi mănâncă, acesta este trupul meu” şi apoi, luând o ceaşcă de vin, el a spus: „Bea din ea, toţi, pentru că acesta este sângele Legământului, care va fi vărsat de către multitudine pentru iertarea păcatelor”. De asemenea, el a profeţit, potrivit Sinopticelor, că nu va mai bea vin până când nu-l va bea din nou în Împărăţia lui Dumnezeu.

După cină, potrivit Evangheliilor sinoptice, Iisus şi discipolii săi s-au dus să se roage în Grădina Ghetsimani. Apostolii, în loc să se roage, au adormit. Însoţit de un grup înarmat cu săbii şi bâte trimis de preoţi, Iuda a sosit în Ghetsimani şi a dezvăluit identitatea lui Iisus sărutându-i obrazul. Iisus a fost arestat. Iuda l-a trădat pe Iisus şi l-a predat preoţilor din Ierusalim în schimbul a 30 de arginţi. Adepţii săi s-au dispersat şi au fugit cu toţii.

După arestarea sa, Iisus a fost dus la palatul marelui preot Caiafa. Acolo a fost judecat de Sanhedrin. Au fost prezentaţi martori falşi, dar întrucât mărturiile lor nu au coincis, nu au fost acceptaţi. În cele din urmă, Caiafa l-a întrebat direct pe Iisus dacă este Mesia, iar Iisus a confirmat. Marele preot şi-a sfâşiat hainele deoarece considera că este o blasfemie. Membrii Sanhedrinului l-au batjocorit cu cruzime pe Iisus. În Evanghelia după Ioan, Iisus a fost dus mai întâi la Annas, socrul lui Caiafa, şi apoi la cel din urmă. Doar interogatoriul înaintea lui Annas este detaliat, cu totul diferit de cel care apare în sinoptică. Petru, care l-a urmat în secret pe Iisus după arestarea sa, era ascuns printre slujitorii marelui preot.

A doua zi dimineaţă, Iisus a fost adus înaintea lui Pilat din Pont, guvernatorul roman. După ce l-a interogat, Pilat nu l-a găsit vinovat şi a rugat mulţimea să aleagă între eliberarea lui Iisus sau un bandit notoriu pe nume Barabas. Mulţimea, convinsă de preoţi, a cerut eliberarea lui Baraba şi crucificarea lui Iisus. Pilat şi-a spălat simbolic mâinile pentru a-şi exprima acordul asupra morţii lui Iisus.

Iisus a fost îmbrăcat cu o mantie roşie, iar pe cap i-a fost pusă o coroană de spini. Soldaţii romani l-au batjocorit, spunând: „Bucură-te, regele evreilor”. El a fost obligat să poarte crucea pe care urma să fie răstignit în locul numit Golgota, ceea ce în aramaică înseamnă „locul craniului”. Un bărbat pe nume Simon de Cirene l-a ajutat să ducă crucea. I-au dat să bea vin, dar Iisus a refuzat. Pe cruce, deasupra capului său, au aşezat un afiş în arameică, greacă şi latină cu motivul condamnării sale: „Acesta este Iisus, regele evreilor”, care este adesea prescurtat în INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, literal „Iisus din Nazaret, rege al evreilor”). El a fost răstignit între doi hoţi.

În jurul orei 3 după-amiază, Iisus a exclamat: „Eli, Eli, lema sabactani”, care, după Evanghelia după Matei şi Evanghelia lui Marcu, în aramaică înseamnă: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai abandonat?”. Cuvintele finale ale lui Iisus diferă în celelalte două Evanghelii. Există, de asemenea, o diferenţă între Evanghelii cu privire la discipolii lui Iisus care au fost prezenţi la răstignirea lui. În Matei şi Marcu, există mai multe dintre femeile adepte ale lui Iisus. În Evanghelia după Ioan, mama lui Iisus şi „discipolul pe care îl iubea” sunt menţionaţi şi ei (conform tradiţiei creştine, acesta ar fi Apostolul Ioan, deşi numele său nu este menţionat în textul Evangheliei).

Un adept al lui Iisus, pe nume Iosif din Arimatea, i-a cerut lui Pilat trupul lui Iisus în aceeaşi vineri după-amiază în care murise şi l-a depus, învelit într-un cearşaf, într-un mormânt sculptat în stâncă. A acoperit mormântul cu o piatră mare. În conformitate cu Evanghelia după Matei, a doua zi, „preoţii şefi şi fariseii” i-au cerut lui Pilat să pună un paznic înarmat în faţa mormântului, pentru a-i împiedica pe adepţii lui Iisus să fure trupul. Pilate a fost de acord.

Toate cele patru Evanghelii povestesc că Iisus a înviat din morţi a treia zi după moartea sa şi a apărut în faţa ucenicilor săi în mai multe rânduri. Prima care a descoperit învierea lui Iisus este Maria Magdalena. Două dintre Evanghelii (Marcu şi Luca) consemnează despre ridicare la cer. Cu toate acestea, relatările despre Iisus înviat variază în funcţie de Evanghelii:

În Evanghelia după Matei, Maria Magdalena şi „cealaltă Maria” au mers duminică dimineaţa la mormânt. Un cutremur a izbucnit şi un înger îmbrăcat în alb a dat jos piatra din mormânt şi s-a aşezat pe ea. Gardienii, care au fost martorii scenei, s-au tremurat de frică şi au încremenit de frică (Matei 28: 1-4). Îngerul le-a spus femeilor despre învierea lui Iisus şi le-a însărcinat să le spună discipolilor să meargă în Galileea pentru a se întâlni el. La plecare, Iisus le-a repetat să le spună discipolilor să meargă în Galileea (Matei 28: 5-10). Între timp, paznicii au sesizat preoţii despre cele întâmplate. Ei au răspândit ideea că discipolii lui Iisus i-au furat trupul (Matei 28: 11-15). Cei unsprezece apostoli s-au dus în Galileea, iar Iisus i-a însărcinat să predice Evanghelia (Matei 28: 16-20).

În Evanghelia după Marcu, trei adepţi ai lui Iisus, Maria Magdalena, Maria lui Iacov şi Salome, au mers duminică, foarte devreme, la mormânt, cu intenţia de a-L unge pe Iisus cu parfumuri (Marcu 16: 1-2). Au văzut că piatra care acoperea mormântul era rostogolită. În interiorul mormântului, au descoperit un tânăr îmbrăcat într-o haină albă, care a anunţat că Iisus a înviat şi le-a poruncit să le spună discipolilor şi lui Petru să meargă în Galileea să-l întâlnească acolo. Este consemnat că Maria şi ceilalţi adepţi nu au spus nimic nimănui, pentru că le era frică (Marcu 16, 3-8).

În continuare, se spune că Iisus i-a apărut Mariei Magdalena (fără a menţiona celelalte femei) şi că a dat restului adepţilor lui Iisus vestea bună, dar nu s-a crezut (Marcu 16, 9-11). Iisus a apărut din nou, de această dată la doi adepţi care mergeau pe drum. Când aceştia au povestit ce s-a întâmplat, nici ei nu au fost crezuţi (Marcu 16: 12-13). În cele din urma, Iisus s-a arătat celor unsprezece apostoli, pe care i-a mustrat pentru că nu au crezut în învierea sa. El le-a încredinţat propovăduirea Evangheliei şi a urcat în ceruri, unde este aşezat la dreapta lui Dumnezeu (Marcu 16: 14-20).

În Evanghelia după Luca, unele femei, Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacov, şi altele ale căror nume nu sunt menţionate, au venit la mormânt pentru a-L unge pe Iisus cu parfumuri. Au găsit piatra rostogolită de pe mormânt, au intrat şi nu au găsit trupul (Luca 24: 1-3). Apoi li s-au arătat doi bărbaţi în haine albe, care le-au anunţat  despre învierea lui Iisus (Luca 24: 4-7).

Femeile le-au spus apostolilor, dar nu le-au crezut (Luca 24, 8-11), cu excepţia lui Petru, care a mers la mormânt şi a descoperit că trupul dispăruse (Luca 24, 12). În aceeaşi zi, Iisus a apărut la doi discipoli care mergeau din Ierusalim la Emmaus. La scurt timp, el a apărut înaintea celor unsprezece apostoli, care au crezut că este un spirit, dar le-a arătat că este el în carne şi oase (Luca 24, 36-43). El le-a explicat semnificaţia morţii şi învierii sale (Luca 24, 44-49) şi, mai târziu a urcat la cer (Luca 24, 50-53).

În Evanghelia după Ioan, Maria Magdalena s-a dus la mormânt chiar de dimineaţă şi a descoperit că piatra fusese rostogolită. S-a dus la Petru, „discipolului pe care Iisus îl iubea”, şi i-a spus despre cele întâmplate (Ioan 20: 1-2). Cei doi au mers împreună la mormânt. Mai întâi a intrat iubitul discipol şi a văzut brâul şi giulgiul, dar nu şi trupul (Ioan 20, 3-10).

Magdalena a rămas afară şi i-au apărut doi îngeri îmbrăcaţi în alb. Au întrebat-o: „De ce plângi, femeie?”, iar ea a răspuns: „Pentru că l-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au dus”. S-a întors şi l-a văzut pe Iisus. Magdalena l-a confundat cu grădinarul şi l-a întrebat unde l-a dus pe Iisus. Iisus a urcat la cer, iar Magdalena s-a dus să le spună ucenicilor despre cele întâmplate (Ioan 20, 11-18). În aceeaşi zi, după-amiaza, Iisus a apărut în locul unde se ascundeau apostolii de frica evreilor. I-a salutat spunând „Pacea să fie asupra voastră”.

Unul dintre cei unsprezece apostoli, Thomas, nu a fost cu ceilalţi când a avut loc apariţia lui Iisus şi nu a crezut că cel care a apărut este cu adevărat Iisus (Ioan 20, 19-25). Opt zile mai târziu, Iisus a apărut din nou tuturor apostolilor, inclusiv lui Toma. Pentru a-şi depăşi necredinţa, Iisus i-a spus să-i atingă mâna şi partea sa, iar Toma s-a convins (Ioan 20, 26-29). Mai târziu, Iisus a reapărut la şapte dintre apostolii săi când pescuiau pe malul Mării Tiberiei. Nu prinseseră nimic. El le-a cerut să pună plasa înapoi şi au scos-o plină de peşte. Atunci l-au recunoscut şi au mâncat pâine şi peşte cu el (Ioan 21: 1-14). După aceasta, este legată o conversaţie între Iisus şi Petru (Ioan 21: 15-23).

Iisus s-a născut cel mai probabil în jurul anului 4 î.Hr., deşi data nu poate fi determinată cu certitudine. Potrivit opiniei majoritare printre oamenii de ştiinţă, locul naşterii lui a fost satul galilean Nazaret, deşi el poate să fi fost născut în Betleem, în Iudeea, în apropiere de Ierusalim. Este posibil ca părinţii săi să fie Iosif şi Maria şi să aibă mai mulţi fraţi şi surori. Nu există nicio înregistrare că a fost căsătorit.

Probabil a fost celibatar, deşi nu există nicio sursă care să afirme acest lucru. Când avea vreo 13 ani, a devenit adeptul predicatorului cunoscut sub numele de Ioan Botezătorul. Iisus a predicat în aramaică, deşi este foarte probabil să fi ştiut şi ebraică, limba liturgică a iudaismului, atât în sinagogi, cât şi în case particulare şi în aer liber. Printre adepţii lui au fost mai multe femei. A predicat pentru o perioadă imposibil de specificat, dar care, în orice caz, nu a depăşit mai mult de 3 ani. În timpul predicării sale, el a obţinut faima în regiune ca vindecător şi exorcist.

A fost acuzat că este un beţiv, prieten al prostituatelor (Matei 11,19) şi că a se ocupa cu exorcizări (Matei 12, 22-30). Rudele sale l-au considerat un străin (Marcu 3, 21). Singura dată când a vorbit despre personalitatea sa s-a definit ca fiind blând şi smerit (Matei, 11-29). Prezenţa vie a lui Iisus a generat în discipolii săi o bucurie eliberatoare.

Cu ocazia sărbătorii Paştilor, Iisus a mers cu un grup de adepţi ai săi în Ierusalim, unde a fost arestat printr-un ordin al autorităţilor religioase evreieşti din oraş, care l-au predat guvernatorului roman, Pilat din Pont. Ca atare, el a fost executat, probabil în jurul anului 30, printr-un ordin al autorităţilor romane din Iudeea. La moartea sa, urmaşii săi s-au dispersat, dar la scurt timp au avut o experienţă colectivă care i-a determinat să creadă că a înviat şi va reveni în scurt timp pentru a stabili Împărăţia lui Dumnezeu pe care a predicat-o în viaţă.

Iisus s-a născut probabil în Nazaret, în Galileea, deoarece în majoritatea surselor este numit „Iisus din Nazaret”. Cu toate acestea, două evanghelii (Luca şi Matei), singurele dintre evangheliile canonice care se referă la copilăria lui Iisus, relatează naşterea sa în Betleem, în Iudeea. Mulţi istorici consideră că povestea naşterii lui Iisus în Betleem este o adăugare ulterioară a autorilor Evangheliilor şi nu corespunde realităţii istorice. Cu toate acestea, alţi autori, majoritatea catolici, înţeleg că nu există niciun motiv să se îndoiască de veridicitatea istorică a lui Matei şi Luca în acest punct.

În ceea ce priveşte familia lui Iisus, toate Evangheliile sunt de acord cu numele mamei sale, Maria şi tatăl său, Iosif, deşi două din Evanghelii (Matei şi Luca) conţin poveşti, diferite unele de altele, despre concepţia miraculoasă a lui Iisus prin Duhul Sfânt. Conform acestor relatări, Iosif nu ar fi fost tatăl lui adevărat, ci doar tatăl ei legal, întrucât era soţul Mariei. Cei mai mulţi cercetători consideră că aceste relatări sunt destul de târzii: nu sunt menţionate în Evangheliile lui Marcu şi Ioan şi există indicii care ne permit să bănuim că pe vremea aceea, Iisus a fost cunoscut drept „fiul lui Iosif”.

Cei doi fraţi ai lui Iisus sunt menţionaţi de mai multe ori în Evanghelii şi în alte cărţi ale Noului Testament. În Marcu 6, 3 sunt menţionate numele celor patru fraţi ai lui Iisus şi este indicată şi existenţa a două surori.

Există numeroase surse care indică originea Davidică a lui Iisus, prin Iosif (în ciuda faptului că, aşa cum s-a spus anterior, unii Evanghelii afirmă explicit că Iosif nu a fost părintele biologic al lui Iisus). Diverse pasaje din Noul Testament arată că el a fost numit „fiul lui David”, şi că ideea originii sale Davidice a fost răspândită în primii ani ai creştinismului. Istoricii nu sunt de acord însă că această descendenţă Davidică este adevărată, deoarece poate fi o adăugare a evanghelistilor pentru a demonstra starea mesianică a lui Iisus. Genealogiile lui Iisus care apar în Matei şi Luca (Matei 1, 1-16 şi Luca 3, 23-31) sunt diferite între ele, deşi ambele îl leagă pe Iosif, tatăl legal al lui Iisus, cu linia lui David.

Activitatea lui Iisus a fost înscrisă în cadrul religiozităţii evreieşti. Din surse se poate deduce că, în general, a respectat preceptele Legii mozaice (deşi uneori nu este de acord cu interpretarea făcută de ea de către unele grupuri religioase) şi că a participat la credinţe comune în iudaismul din secolul I (cum ar fi existenţa demonilor sau învierea morţilor). Cercetătorii sunt de acord că limba maternă a lui Iisus a fost aramaica. Deşi Evangheliile sunt scrise în limba greacă, ele conţin expresii frecvente în aramaică, cele mai multe atribuite lui Iisus. Mai mult, aramaica era limba obişnuită a evreilor din Galileea. Cu siguranţă, aramaica vorbită în Galileea era o variantă dialectală de recunoscut, aşa cum este mărturisit faptul că Petru este recunoscut prin accentul său din Ierusalim (Matei 26:73).

Nu se poate clarifica dacă Iisus a vorbit sau nu greca. Se consideră, în general, că ştia ebraică, care la vremea aceea era doar o limbă religioasă şi culturală şi că ştia să citească, întrucât este prezentat citind Cartea lui Isaia (scrisă în ebraică) într-o sinagogă. Se pare că atât Iisus, cât şi tatăl său, Iosif, au practicat meseria de tâmplar. În orice caz, există un consens considerabil că a provenit dintr-un mediu rural. În predicarea sa a făcut şi referinţe constante la lucrările agricole şi pare interesat de mediul urban (nu există nicio înregistrare că în predicarea sa a vizitat vreodată principalele oraşe din Galileea, în ciuda faptului că importantul oraş Sepphoris se afla la mică distanţă de Nazaret).

Nu se cunoaşte cu certitudine cât a durat viaţa publică a lui Iisus. Evangheliile sinoptice menţionează doar un singur Paşte sărbătorit de el cu discipolii săi în Ierusalim, în timpul căreia a fost arestat şi răstignit. Asta pare să sugereze că viaţa sa publică a durat doar un an. În Evanghelia după Ioan, dimpotrivă, sunt menţionate trei sărbători de Paşte, toate cele trei sărbătorite de Iisus la Ierusalim, ceea ce sugerează că slujirea lui Iisus a durat doi sau trei ani. În toate Evangheliile există doar o indicaţie precisă a datei, cea dată în Luca (Luca 3, 1-2), care indică faptul că activitatea lui Ioan Botezătorul a început în al 15-lea an al mandatului lui Tiberius, care a fost de-a lungul anilor 27, 28 sau chiar 29, cu toate că cei mai mulţi autori înclină spre anul 28.

Viaţa publică a lui Iisus începe, potrivit tuturor Evangheliilor, cu botezul său de către Ioan Botezătorul în râul Iordan. Este probabil ca Iisus să-şi înceapă activitatea ca adept al lui Ioan Botezătorul. Urmat de un grup de credincioşi, dintre care şi-a ales cei mai apropiaţi prieteni, cei doisprezece apostoli sau trimişi, a călătorit în toată Galileea (în special în jurul zonei Capernaum) şi în regiunile înconjurătoare Fenicia şi Decapolis. Potrivit unor surse creştine, predicarea lui a transmis un mesaj de speranţă adresat în special celor marginalizaţi şi păcătoşi (Luca 15). Iisus a mers la Ierusalim pentru a sărbători Paştele acolo împreună cu ucenicii săi şi a intrat triumfal în cetate.

În toate cele patru evanghelii canonice, începutul vieţii publice a lui Iisus este marcat de botezul său de către Ioan în Iordan. Ioan Botezătorul este un personaj relativ cunoscut, datorită informaţiilor furnizate de Flavio Josephus, care relatează că Irod Antipas l-a executat de teama că poate provoca o revoltă. Mesajul lui Ioan, aşa cum este reflectate de surse, pare destul de asemănător cu cel al lui Iisus. Faptul că Iisus a fost supus ritului de botez sugerează că probabil a făcut parte iniţial din comunitatea religioasă a lui Ioan Botezătorul.

În Evanghelia după Ioan se sugerează că există o oarecare rivalitate între discipolii lui Iisus şi Ioan Botezătorul, dar este clar că Ioan a acceptat întotdeauna subordonarea lui Iisus. Trebuie menţionat că evangheliile au fost scrise de adepţii lui Iisus, pentru a obţine noi convertiţi. Ioan Botezătorul a fost o figură relativ cunoscută şi respectată pe vremea sa (aşa cum afirmă Flavius Josephus).

Din Evangheliile sinoptice se deduce că Iisus a predicat în partea de nord a Cisiordania, astăzi Palestina, şi, de preferinţă, în satele de la Lacul Gennesaret. Urmaşii săi erau în principal ţărani şi mai multe femei l-au însoţit, lucru neobişnuit în contextul mişcărilor religioase ale iudaismului. El a ales doisprezece apostoli sau trimişi, posibil reprezentând cele 12 triburi ale Israelului. Numele apostolilor nu coincid în toate Evangheliile, dar toate sunt de acord cu cifra celor doisprezece.

Critica este practic unanimă, considerând că nucleul predicării lui Iisus a fost relatarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Cu toate acestea, există discrepanţe importante atunci când interpretaţi ce înseamnă această expresie în contextul predicării lui Iisus. „Împărăţia lui Dumnezeu” este anunţată ca fiind ceva iminent. Predicarea lui Iisus este inserată în contextul literaturii apocaliptice a iudaismului, în care există speranţa unei viitoare intervenţii a lui Dumnezeu în treburile omului. Pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, Iisus profetizează o transformare interioară.

Există un consens considerabil între specialişti că predicarea lui Iisus a fost îndreptată exclusiv către poporul Israel. Potrivit lui Matei, el a spus aceasta: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale lui Israel” (Matei 15:24).

Nu există nicio unanimitate între savanţi cu privire la faptul că Iisus s-a considerat pe el însuşi Mesia, aşa cum susţin evangheliile canonice sau dacă identificarea lui ca atare aparţine teologiei comunităţilor creştine timpurii. În Evangheliile sinoptice, şi mai ales în Evanghelia după Marcu, Iisus recunoaşte implicit că este Mesia, dar le cere discipolilor săi în numeroase ocazii să nu îl divulge („secret mesianic”).

În general, predicarea lui Iisus a fost păstrată în cadrul iudaismului din vremea sa. Cu toate acestea, în anumite privinţe, a intrat în conflict cu interpretarea legii evreieşti de către alte grupuri religioase (în principal saduchei şi farisei), sub două aspecte: respectarea Sabatului şi puritatea rituală. Există discrepanţe cu privire la modul de interpretare a acestor conflicte: ca o controversă etică (prioritate a binelui omului), ca o controversă de autoritate (Iisus are o putere primită de sus şi o exercită) sau ca o controversă eshatologică.

În predicarea lui Iisus, învăţăturile sale etice au o importanţă deosebită. Etica lui Iisus a fost iubirea de aproapele, mai ales, iubirea duşmanului (Matei 5, 44-48; Luca 6, 27-38). Există mulţi specialişti care au atras atenţia asupra coincidenţei din surse despre consideraţia specială pe care Iisus pare să fi avut-o faţă de femeile cu condiţii diverse, în special faţă de cei care sunt marginalizaţi, bolnavi şi păcătoşi.

Surse sinoptice sunt, de asemenea, de acord că printre discipolii itineranţi ai lui Iisus erau femeile (Maria Magdalena, Ioana, Salome…), ceva nu foarte des întâlnit într-o societate patriarhală. Şi chiar afirmă că au rămas la poalele crucii când toţi au fugit (Marcu 15, 40-41). De asemenea, este paradoxal faptul că femeile sunt recunoscute ca primii martori ai învierii, a căror mărturie a fost cu greu crezută în contextul social (Marcu 16:11). La rândul său, în Evanghelia după Ioan iese în evidenţă câteva personaje feminine.

Atât sursele sinoptice, cât şi Evanghelia după Ioan îl prezintă pe Iisus ca o minune. Este în general acceptat faptul că Iisus a fost considerat de contemporanii săi ca fiind capabil să vindece anumite boli şi să exorcize demonii, ceea ce poate fi interpretat în lumina credinţelor populare din Palestina secolului I. Evangheliile sinoptice şi mai ales Evanghelia după Marcu, oferă numeroase mărturii despre acestea. Aceste mărturii coincid, de asemenea, cu cele ale surselor talmudice, unde se spune că Iisus a fost executat ca vrăjitor. Unii cercetători, cum ar fi americanul Morton Smith, 131 au ajuns să considere acest tip de practică ca fiind cea mai importantă în învăţătura lui Iisus, până la punctul de a-l identifica ca un mag.

Majoritatea surselor care se referă la moartea lui Iisus sunt de acord că a murit răstignit prin ordinul guvernatorului roman de atunci din Iudeea, Pilat din Pont. Că ordinul pentru executarea lui Iisus a venit de la autoritatea romană este confirmat de ceea ce se ştie despre procedurile legale în provinciile Imperiului Roman. Sentinţele capitale erau competenţa exclusivă a oficialului roman, care avea aşa-numitul ius gladii („dreapta sabiei”). Doar romanii au folosit răstignirea ca metodă de execuţie.

Există discrepanţe între autori atunci când determină anumite circumstanţe ale executării. În primul rând, cu privire la crima pentru care a fost acuzat Iisus şi pentru care a fost condamnat la pedeapsa capitală. În al doilea rând, în ceea ce priveşte gradul de implicare a autorităţilor evreieşti din Ierusalim în procesul şi condamnarea lui Iisus.

Nici o sursă nu oferă o dată exactă despre moartea lui Iisus. Totuşi, atât sursele sinoptice, cât şi Evanghelia după Ioan sunt de acord că Iisus a murit într-o zi de vineri. Conform sinopticelor, această vineri a coincis cu prima zi a sărbătoririi Paştelui evreiesc (Pesach), care a fost sărbătorită în data de 15 aprilie. Evanghelia după Ioan, pe de altă parte, indică faptul că moartea lui Iisus a avut loc cu o zi înainte de această sărbătoare (adică 14 aprilie), după-amiaza în care s-au sacrificat mieii pascali în Templul Ierusalimului. S-a indicat faptul ar fi motivat de intenţia de a-l identifica pe Iisus drept adevăratul Miel al lui Dumnezeu.

Toate sursele sunt de acord că executarea lui Iisus a avut loc în timpul domniei lui Pilat din Pont (26-36). Dacă informaţiile furnizate de sinoptice sunt acceptate ca adevărate, moartea lui Iisus ar fi putut avea loc în anii 27 sau 34, deoarece în aceşti doi ani 15 aprilie a căzut vineri. Dacă, pe de altă parte, se crede că cele mai fiabile informaţii sunt cele furnizate de Evanghelia după Ioan, datele posibile sunt anii 30 sau 33, ani în care 14 aprilie a fost vineri.

Unii autori au încercat să armonizeze datele furnizate, apelând la utilizarea a două calendare diferite (un calendar oficial lunar şi altul solar, folosit de esenieni). Cu toate acestea, nu există niciun indiciu că Iisus a urmat un calendar diferit de cel care a guvernat sărbătorile oficiale. Deşi tradiţia creştină consideră, în general, că, la momentul morţii sale, Iisus avea 33 de ani, este foarte posibil să fi avut o vârstă mai mare, deoarece, probabil s-a născut înainte de 4 î.Hr. (anul morţii lui Irod cel Mare). Numărul 33 a dobândit de-a lungul timpului o semnificaţie simbolică şi a fost folosit de organizaţii precum Francmasoneria, care îşi împarte scara în 33 de grade (33 fiind cel mai înalt grad).

Unii autori neagă absolut validitatea istorică a surselor creştine şi susţin că figura lui Iisus este rezultatul unei falsificări conştiente din partea primilor creştini. Conform acestei teorii, Iisus nu a fost un personaj istoric, ci o entitate mitică, produs al sincretismului dintre religiile eleniste şi cele evreieşti. În prezent, principalii apărători ai acestei teorii în cercurile academice sunt George Albert Wells, Earl Doherty, Alvar Ellegård, Timothy Freke şi Peter Gandy.

Principalele argumente care susţin această poziţie sunt:

• în literatura creştină a primului secol, cu excepţia Evangheliilor, nu există aproape deloc referiri la activitatea lui Iisus; niciunul dintre aceste texte nu înregistrează învăţăturile sale, minunile sale sau procesul care a dus la executarea lui; Earl Doherty numeşte, în mod ironic, „o conspiraţie a tăcerii”

• faptul că multe dintre evenimentele din viaţa lui Iisus povestite în Evanghelii au paralele clare în Biblia evreiască, ceea ce a dus la credinţa că relatările Evangheliei au fost modelate după cele ale Vechiului Testament

Majoritatea savanţilor consideră această teorie destul de neplauzibilă. Potrivit pentru Antonio Pinero, din 1920 „nici un cercetător nu este considerat a nega existenţa istorică a lui Iisus din cauza cantităţii de probe directe sau indirecte a existenţei lui”. Ca argumente care fac existenţa istorică a lui Iisus mai plauzibilă, Pinero declară:

• menţionarea lui Iisus în lucrările a doi autori necreştini consideraţi de încredere (Tacitus şi Flavius Josephus)

• setul de texte creştine transmise despre figura sa, deoarece „deşi scrierile creştine se manifestă ca opere ale adepţilor lui Iisus, negarea existenţei istorice a personajului central al acestora prezintă mult mai multe dificultăţi decât admiterea ei”

• aluziile din aceste texte la figuri istorice a căror existenţă poate fi verificată cu documente necreştine

• reinterpretările şi remodelarea figurii lui Iisus realizate de autorii surselor creştine, ceea ce nu ar fi fost exact dacă personajul ar fi o invenţie

• dezvoltarea creştinismului, greu de explicat fără figura lui Iisus

Murray J. Harris a sugerat în continuare „dovezi instituţionale şi câteva consideraţii psihologice” în sprijinul caracterului istoric al lui Iisus. El a evidenţiat improbabilitatea psihologică a faptului că un grup de evrei din secolul I, pentru care răstignirea era un blestem, ar inventa o religie al cărei fondator a fost răstignit de romani, acuzat de dezrădăcinare politică şi că vor muri pentru a susţine o astfel de înşelăciune creată de ei.

Diferenţa dintre repercusiunea istorică minimă pe care predicarea lui Iisus a atins-o în timpul vieţii sale şi influenţa sa ulterioară în istoria lumii este abisală. Mişcarea religioasă începută de Iisus, despărţită de iudaism, a sfârşit prin a deveni o religie nouă, creştinismul, care a câştigat adepţi în jurul Mediteranei în primele secole ale erei noastre.

În ciuda faptului că a fost aspru criticat şi chiar persecutat, în timpul secolului al IV-lea religia creştină a devenit principala religie (oficial singura după Edictul de la Salonic) a Imperiului Roman. Biserica creştină a obţinut o putere enormă şi şi-a menţinut structura extrem de ierarhică după invaziile barbare care au marcat sfârşitul Imperiului Roman de Apus. În Orient, a continuat să fie religia oficială a Imperiului Bizantin până la sfârşitul acestui stat, la mijlocul secolului al XV-lea, deşi într-o mare parte a fostelor teritorii de est ale Imperiului Roman a fost strămutată, din secolul al VII-lea.

Creştinismul a fost încorporat în moştenirea culturală a Europei, până în punctul de a fi considerat astăzi drept una dintre principalele sale trăsături identitare. Odată cu extinderea culturii europene care a început în secolul al XV-lea, această religie s-a răspândit în multe alte locuri ale lumii, în special în America, unde este acum şi cea mai importantă religie. În prezent, religia creştină, în diferitele sale denumiri, este religia cea cu cel mai mare număr de adepţi din întreaga lume.

Istoria Bisericii creştine, atât în Orient, cât şi în Occident, a fost în mare parte cea a luptei între diferite concepţii ale creştinismului, ceea ce a dus la diverse schisme, cu apariţia în consecinţă a unor noi biserici. Toate aceste variante ale creştinismului împărtăşesc o viziune a lui Iisus. Creştinismul, şi în special figura lui Iisus din Nazaret, au exercitat până în ziua de azi o influenţă enormă asupra tuturor aspectelor culturii Europei şi Americii.

Figura lui Iisus din Nazaret este centrul tuturor aşa-numitelor religii creştine, deşi există diferite interpretări despre acesta. În general, pentru creştini, Iisus este protagonistul unui act unic şi netransmisibil, prin care omul dobândeşte mântuirea. Acest act se concretizează cu învierea lui Iisus. Învierea este, aşadar, faptul central al creştinismului. Ca act, aparţine exclusiv divinităţii şi nu este disponibil omului. Mai precis, întruparea, moartea şi învierea compensează în trei acte succesive: natura, păcatul şi moartea. Prin moartea lui Hristos, păcatul este biruit şi prin învierea lui, moartea.

Istoric, nucleul doctrinei creştine a fost stabilit în Sinodul de la Niceea, cu formularea simbolului Nicene. Acest sinod este recunoscut de principalele confesiuni creştine: catolici, ortodocşi şi de diferitele biserici protestante. Există, totuşi, biserici non-trinitare care nu au recunoscut existenţa unei Treimi (de exemplu, arianism şi mai târziu unitarism). Iisus este considerat întruparea Fiului, persoana a doua sau ipostasul trinităţii creştine. El este un Fiu prin natură şi nu prin adopţie, ceea ce înseamnă că divinitatea şi umanitatea sa sunt inseparabile. Relaţia dintre natura divină şi cea umană a fost stabilită la Consiliul de la Calcedon.

Există unele religii creştine minoritare care nu împărtăşesc definiţiile dogmatice ale Sinodului de la Niceea, ale Consiliului Efes şi ale Consiliului din Calcedon:

• nestorianism: variantă doctrinară inspirată de gândul lui Nestorius care are în prezent biserici active precum Biserica Asiriană a Răsăritului; centrul doctrinei sale reprezintă refuzul de a considera că Dumnezeu Fiul ar putea fi vreodată un copil; în consecinţă, ei separă persoana umană şi persoana divină de Iisus; a fost respinsă de Consiliul lui Efes.

• monofizitism: este varianta doctrinară care unifică într-una singură cele două naturi ale lui Iisus; a fost promovat de Eutyches şi respins la Consiliul de la Calcedon; Bisericile ortodoxe răsăritene, inclusiv Biserica coptă, au fost acuzate că sunt monofizite, dar şi ele resping teologia lui Eutyches şi apără miafizitismul.

Mai multe mişcări religioase de apartenenţă creştină, care au apărut din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se îndepărtează de credinţele tradiţionale ale religiilor majoritare creştine cu privire la doctrina Trinităţii, natura lui Hristos şi misiunea sa. Din acest motiv, grupurile tradiţionale discută dacă aceste mişcări pot fi considerate creştine în mod corespunzător. Mormonii (Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Ultimele Zile) cred că Iisus Hristos oferă mântuirea în două aspecte diferite, de la moarte fizică şi moarte spirituală. 153 Biserica Mormonă, fondată în Statele Unite, păstrează, de asemenea, credinţa că după învierea sa, Iisus Hristos a vizitat America şi şi-a continuat învăţătura acolo.

Martorii lui Iehova îl considera pe Iisus ca fiind creat de Dumnezeu în mod direct, nu este un om, nici Dumnezeu Atotputernic, ci „o creaţie spirituală puternică” întronat ca rege. De asemenea, ei cred că Iisus nu face parte dintr-o trinitate, şi că nu a înviat de unul singur, ci că Dumnezeu l-a înviat. Martorii lui Iehova afirmă că Iisus nu a murit pe cruce, ci pe un copac şi, prin urmare, nu folosesc crucea sau niciun alt simbol. Un alt punct care le caracterizează credinţele este că Iisus Hristos a devenit rege în cer în 1914, iar Arhanghelul Mihail este Iisus Hristos în poziţia sa cerească.

Iudaismul respinge credinţa că Iisus este Dumnezeu. La fel respinge identificarea cu Mesia sau ca profet. În general, se poate spune că iudaismul a acordat puţină atenţie lui Iisus. Cu toate acestea, un personaj numit Yeshu este menţionat în textele rabine antice, inclusiv talmudul babilonian, scris înainte de anul 600. Numele este similar cu Yeshua, care este considerat de mulţi autori numele original al lui Iisus în aramaică. Mai mult, în mai multe manuscrise ale talmudului babilonian apare cu porecla Ha-Notztri, care poate însemna „Nazarenul”. Din acest motiv, unii autori au identificat ambele personaje. Există, totuşi, discrepanţe în acest punct de vedere, dar pe de altă parte, îi numesc mama Maria.

Iisus, numit în arabă „Iisus, fiul Mariei”, este unul dintre principalii profeţi ai Islamului. Potrivit Coranului, el a fost unul dintre profeţii cei mai iubiţi de Dumnezeu şi, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în creştinism, pentru musulmani nu are un caracter divin. Există diferenţe notabile între relatarea Evangheliei şi relatarea Coranului din povestea lui Iisus.

Fecioara Maria este pe deplin recunoscută (Coran). Iisus este cel care a anunţat sosirea lui Mohamed ca ultimul profet (Coran, 3, 75; 61, 6), deşi îşi continuă viaţa şi predicarea prin textele evangheliilor apocrife. Moartea lui Iisus este tratată într-un mod complex, nerecunoscând în mod explicit sacrificiul său, dar înainte de moarte este înlocuit cu o altă fiinţă despre care nu se spune nimic. Moartea lui Iisus nu este avută în vedere, deşi întoarcerea lui este afirmată în ziua Judecăţii de Apoi (Coran, 4, 157; 43, 61). Coranul respinge Trinitatea, îl consideră ca fiind fals şi îl consideră pe Iisus drept „Cuvântul lui Dumnezeu”, dar nu şi fiul său.

La început, arta creştină a evitat să-l reprezinte pe Iisus în formă umană, preferând să-i evocă figura prin simboluri, cum ar fi monograma formată din literele greceşti Χ şi Ρ, iniţiale ale numelui grec Hristos, uneori în unire cu ά şi Ω, prima şi ultima litere, din alfabetul grecesc, pentru a indica faptul că Hristos este începutul şi sfârşitul; simbolul peştelui; Mielul lui Dumnezeu; sau chiar prin simboluri antropomorfe, cum ar fi Bunul păstor.

Mai târziu au apărut reprezentări ale lui Iisus în tinereţe fără barbă. Din secolul al IV-lea, el a fost reprezentat aproape exclusiv cu barbă. În arta bizantină, o serie de reprezentări ale lui Iisus au devenit comune, unele dintre ele au avut o dezvoltare largă în arta medievală europeană.

De la sfârşitul secolului al XIX-lea, există numeroşi autori literari care au scris despre Iisus. Printre cele mai remarcabile lucrări care s-au ocupat de subiect pot fi menţionate:

• Fyodor Dostoievski: Fraţii Karamazov (1880)

• Robert Graves: King Jesus (1947)

• Nikos Kazantzakis: Christ Crucified (1948) şi The Last Temptation of Christ (1951), pe care Martin Scorsese avea să se bazeze pentru filmul său omonim

• Fulton Oursler: The Greatest Story Ever Told (1949), pe care s-a bazat filmul George Stevens

• Mikhail Bulgakov: Învăţătorul şi Margarita (1967, scris între 1928 şi 1940)

• Anthony Burgess: The Man from Nazareth (1979), care a servit drept bază pentru miniserie Franco Zeffirelli

• Jose Saramago: Evanghelia după Iisus Hristos (1991)

• Gore Vidal: Live from Golgotha (1992); bazat parţial şi pe povestea lui Iisus din Nazaret, Mesia (1955)

• Norman Mailer: Evanghelia după Fiul (1997)

• Fernando Sanchez Drago: Scrisoare de la Iisus către Papă (2001)

• Alvaro Bermejo: Evanghelia Tibetului (2008)

Figura lui Iisus a făcut obiectul unor lucrări de literatură de consum, uneori în genuri precum ficţiunea ştiinţifică sau romanul mister:

• Mirza Ghulam Ahmad: Iisus în India (1899)

• Andreas Faber-Kaiser: Iisus a trăit şi a murit în Kaşmir (1976)

• J.J. Benitez: Calul troian (1984-2006; saga cu mai multe volume)

• Fida Hassnain: Povestea lui Iisus (1995)

În conformitate cu relatările Noului Testament şi, în general, din perspectiva creştină, viaţa lui Iisus a fost o temă frecventă în filme încă de la apariţia acestora. De fapt, el este unul dintre cele mai jucate personaje. Deja în 1898 viaţa sa a fost adusă pe ecran de Georges Hatot şi Louis Lumiere într-un film intitulat La Vie et la Passion de Jesus-Christ. Ulterior, a fost reprezentată în mod repetat. Personajul Iisus a fost tratat în cinematografie din unghiuri foarte diferite.