Limba română este o limba romanică (unica) din aria de sud-est, vorbită de români. S-a format pe teritoriul de azi al României şi de-a lungul malului drept al Dunării de Jos, pe baza limbii latine populare vorbite de colonii romani şi de populaţia romanizată în primele secole d.Hr. şi a unor elemente (lexicale) din substratul autohton dac.

Este caracterizată prin sistem fonetic, structură gramaticală şi vocabular predominant latine, supuse, datorită condiţiilor istorice de dezvoltare, influenţelor ulterioare care nu i-au atins esenţa latină, ele limitându-se mai ales la vocabular şi la formarea cuvintelor.

Particularităţile limbii române sunt:

• fonetice – folosirea vocalelor mediale închise î (â), ă, a unor diftongi şi triftongi, a fricatelor c, g, ţ şi a constrictivelor palatale ş, j, dezvoltarea sistemului de alternanţe vocalice şi consonantice şi a funcţiei acestora de morfeme în flexiune şi în formarea cuvintelor etc.;

• gramaticale – menţinerea celor trei declinări din latina populară, a celor trei genuri, a celor patru conjugări, a verbelor auxiliare, a diatezei reflexive, a adjectivului şi a gradelor lui de comparaţie, a articolului şi a declinării lui, a pronumelui etc., dezvoltarea analizei, dispariţia concordanţei timpurilor, reducerea ponderii subordonatelor, simplificarea folosirii timpurilor şi a cazurilor cerute de anumite prepoziţii şi verbe, preferarea conjunctivului faţă de infinitiv; formarea numeralului de la zece până la o sută cu elemente latine, identitatea formelor de genitiv dativ la toate cele trei genuri etc.

Limba română are patru dialecte: dacoromân (care s-a afirmat ca limbă literară – limba română), aromân (macedoromân), istroromân şi meglenoromân. Primul text scris în româneşte şi păstrat este Scrisoarea lui Neacşu (1521).

Primele texte tipărite în româneşte şi păstrate datează din secolul XVI (Catehismul luteran, Sibiu, 1544; Catehismul, Braşov, 1559 etc.), primul tipograf şi editor român cunoscut fiind diaconul Coresi (? – circa 1583). La începuturile scrisului românesc se folosesc caractere chirilice (iniţial 43, apoi 33 şi, în final, 27 de semne), înlocuite mai întâi cu un alfabet mixt. iar din 1860 este introdus oficial alfabetul latin.

Distibuie pe: