Apartenenţa operei la genul liric, specia literară odă

Ion Pillat este poet interbelic, lirica sa fiind puternic ancorată la pământul strămoşesc, exprimând profunda sa dragoste pentru neam şi ţară, pentru limba românească.

Oda este o specie a genului liric, prin care autorul exprimă direct sentimentele de admiraţie şi veneraţie pentru ţară, popor, o personalitate glorioasă, o idee măreaţă sau un eveniment de interes naţional. Tonul este elogiativ, autorul scoţând în evidenţă meritele deosebite ale celui lăudat, omagiat.

Poezia Versul ţării, de Ion Pillat, este o odă închinată limbii române, poetul exprimându-şi admiraţia pentru frumuseţea, forţa de expresie şi rezistenţa acesteia de-a lungul veacurilor, în pofida tuturor vicisitudinilor istoriei naţionale.

Titlul

Titlul poeziei este o metaforă expresivă, alcătuită din substantivul „vers”, care sugerează ideea că limba are muzicalitate şi sensibilitate, este armonioasă, poetică şi determinantul în genitiv – „ţării”, ce exprimă faptul că acest grai străbun îi aparţine pe deplin şi dintotdeauna neamului românesc.

Structura, semnificaţiile şi limbajul artistic

Poezia Versul ţării este alcătuită din două strofe de câte patru versuri (catrene) fiecare şi exprimă succint, dar cu profunzime ideatică, însuşirile alese ale limbii române.

Prima strofă

Prima strofă începe cu o afirmaţie fermă privind existenţa de veacuri a limbii române – „este”-, prin prezentul verbului „a fi”, care implică imediat apartenenţa la ţară, exprimată prin adjectivul pronominal posesiv „tău”.

Ion Pillat

Poetul se adresează direct ţării, exprimându-şi admiraţia pentru vechimea limbii române, care vine din vremuri ancestrale (strămoşeşti) şi care îşi are originea în limbajul popular. Această idee este ilustrată de comparaţia „graiul […] ca frunza / Cu freamăt de pădure: / Grai de cioban”.

Autorul sugerează astfel principala îndeletnicire a românilor, care din vremuri străvechi s-au ocupat cu păstoritul. Limba strămoşească este definită prin opoziţia care explică provenienţa limbii şi permanenţa ei pe aceste meleaguri: „Grai de cioban noptând pe plaiuri / Cu turmele la foc de stâni”.

Strofa a doua

Strofa a doua accentuează ideea că limba română a rezistat de-a lungul istoriei, fiind apărată, ca şi ţara, având un trecut glorios şi învingând toate vicisitudinile. Dragostea faţă de limba strămoşească este definită metaforic prin „Grai de plăieş”, acesta fiind simbolul românului care a apărat dintotdeauna frontierele ţării, sugerând aici aceeaşi grijă pentru păstrarea expresivităţii şi purităţii cuvântului străbun.

Enumeraţia „Cu cal, desagă şi secure” compune portretul plăieşului, accentuând asupra obiceiurilor şi vieţii tradiţionale ale românului. Versurile următoare evidenţiază însuşirile limbii, care este melodioasă ca un „grai de pârâu”, idee exprimată printr-o metaforă personificatoare. Limba română este strălucitoare şi luminoasă asemeni luceferilor care luminează în zori şi are permanenţă peste veacuri, fiind dintotdeauna limba poporului român: „prin clăile de fân”.

Limba română este ancestrală, permanentă şi vie ca frunza codrilor, s-a născut din limbajul popular al ciobanilor, a fost apărată cu dragoste de plăieşi, este muzicală ca susurul apelor curgătoare şi strălucitoare ca aştrii care luminează întreaga fire.

Prozodia

Versurile poeziei sunt inegale, măsura variind între 7 şi 9 silabe, rimă nu există.

Deoarece Ion Pillat îşi exprimă sentimentele de admiraţie şi preţuire faţă de expresivitatea, muzicalitatea şi vechimea limbii române, folosind mijloace artistice şi un ton solemn, elogiativ, poezia Versul ţării este o odă.

Distibuie pe: